Актуално

Кметове и общински съветници от Югазападния и Северозападния райони за планиране се запознаха с новата Програма „Околна среда“

Приоритетите на новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и възможностите за финансиране на общините бяха представени пред кметове и председатели на общински съвети от Югозападния и Северозападния райони за планиране. По време на срещи, проведени на 16 и 23 ноември 2022 г., представители на Управляващия орган на програмата предоставиха детайлна информация за възможностите за подкрепа на общините по Програмата и отговориха на множество поставени въпроси.

Художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев – Байла, и изкуствоведът Ивайло Милев са членовете на журито на националния конкурс за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. През декември 2022 г. те ще се съберат в сградата на Оперативна програма „Околна среда“ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 в София, за да прегледат получените рисунки и да изберат 16 от тях. Определените творби ще бъдат пресъздадени върху фасадите на 16 пречиствателни станции, изградени в цялата страна със средства по Оперативната програма.

Арт-проект представя новоизградените обекти по ОПОС 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ започва реализацията на проект „Обитателите: в търсене на по-добра среда“. „Обитателите“ са произведения на изкуството, създадени от скулптура Мартиан Табаков, които ще бъдат позиционирани и заснети в обекти, изградени по Оперативната програма: пречиствателни станции, регионални системи за управление на отпадъци, укрепени свлачища, посетителски центрове и др.

Компостираща инсталация, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вече работи в Кричим и Перущица. Инсталацията се намира в местността „Сух дол“ в Кричим и обработва зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на териториите на двете общини. Капацитетът й е 2 300 тона на година. Получаваният краен продукт е компост, който е богат на хумус и може да се предлага за закупуване. Чрез изградената компостираща инсталация се намалява количеството на депонираните отпадъци.

Допустимост и отчитане на разходи за извършени строителни дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020

Над 715 милиона лева ще бъдат инвестирани пряко в мерки за подобряване на качеството на въздуха по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС). Това стана ясно в рамките на работна среща на 12.10.2022 г., на която присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, Галина Симеонова, главен директор на главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, кметове, зам.-кметове и представители на 21 общини.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия.

Бюджетът на програмата е 3 565 881 509 лв. и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Програмата е основен инструмент за подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда.

16 творби ще бъдат уголемени върху 16 пречиствателни станции на ОПОС 2014-2020 г.

От 10 октомври до 1 декември 2022 г. всички ученици от 4 до 12 клас от цялата страна могат да изпращат рисунки за конкурса на Оперативна програма „Околна среда“ „Композирай Пречиствателна станция“. Рисунките трябва да са свързани с темата за чиста околна среда, а впоследствие 16 от тях ще бъдат „пренесени“ в голям мащаб върху фасади на 16-те пречиствателни станции, изградени или реконструирани със средства от Оперативната програма.

Община Велинград закри старото си депо за битови отпадъци, което не отговаря на съвременните нормативни изисквания. Рекултивацията беше извършена по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Депото, разположено в местността "Реповица", се е експлоатирало от 1978 г. Натрупаните през годините отпадъци сега са събрани и оформени в т.н. отпадъчно тяло, запечатано в минерален пласт и оборудвано със системи за газоотвеждане, мониторинг, обезвреждане на биогаза и събиране на атмосферни води.