УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура за обезпечаване на капацитета за борба с горски пожари

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.001 „Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на програмата. Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи.

Основната цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се намали риска от пожари чрез повишаване на информираността на населението и осигуряването на адекватни противопожарни дейности и мерки.

Ще бъде осигурена подкрепа за подобряване на оборудването на отговорните екипи, участващи в пожарогасителните дейности в горите чрез доставката на специализирани противопожарни технически, превозни средства и оборудване за обезпечаване на цялостния необходим наземен капацитет за територията на страната; ще се повиши капацитета на населението за реагиране в регионите с най-висок риск от пожари чрез провеждането на тренировъчни мероприятия; ще се повиши капацитета на населението за предотвратяване и предприемане на навременни действия чрез провеждане на информационни дейности.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП, е до 170 000 000,00 лв. (сто и седемдесет милиона лева).

Максималният срок за изпълнение на проекта е 60 месеца. Крайният срок за подаване на проектното предложение е до 5.10.2023 г. само чрез ИСУН.

Пълният комплект документи е публикуван в ИСУН.