Новини

Представители на ЕК посетиха обекти на ОПОС 2014-2020 г. в Ямбол

Пречиствателната станция за отпадъчни води и компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол разгледаха представители на Европейската комисия, които са на посещение в България. Двата проекта са реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Интегрираният проект за водния цикъл на Ямбол включва изграждането на пречиствателна станция и разширение и реконструкция на ВиК мрежата в града. Стойността на проекта е в размер на 44,4 млн.

Във връзка с възложените на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 или т. 7 от ЗОП или чл.15, ал.1, т.5 от ЗОП договори с избрани изпълнители в изпълнение на дейности в рамките на сключени АДБФП, моля да имате предвид следното:

При възлагане на някое от горепосочените основания, следва да бъдат налице всички посочени в Закона предпоставки за това, като при промяна на някое от изискуемите обстоятелства, бенефициентът се задължава да уведоми своевременно УО на ОПОС, както и да предприеме предвидените в ЗОП последващи действия.

Кметове и общински съветници от Югазападния и Северозападния райони за планиране се запознаха с новата Програма „Околна среда“

Приоритетите на новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и възможностите за финансиране на общините бяха представени пред кметове и председатели на общински съвети от Югозападния и Северозападния райони за планиране. По време на срещи, проведени на 16 и 23 ноември 2022 г., представители на Управляващия орган на програмата предоставиха детайлна информация за възможностите за подкрепа на общините по Програмата и отговориха на множество поставени въпроси.

Художниците проф. Петер Цанев и Борис Колев – Байла, и изкуствоведът Ивайло Милев са членовете на журито на националния конкурс за рисунка „Композирай Пречиствателна станция“. През декември 2022 г. те ще се съберат в сградата на Оперативна програма „Околна среда“ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 в София, за да прегледат получените рисунки и да изберат 16 от тях. Определените творби ще бъдат пресъздадени върху фасадите на 16 пречиствателни станции, изградени в цялата страна със средства по Оперативната програма.

Арт-проект представя новоизградените обекти по ОПОС 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ започва реализацията на проект „Обитателите: в търсене на по-добра среда“. „Обитателите“ са произведения на изкуството, създадени от скулптура Мартиан Табаков, които ще бъдат позиционирани и заснети в обекти, изградени по Оперативната програма: пречиствателни станции, регионални системи за управление на отпадъци, укрепени свлачища, посетителски центрове и др.

Компостираща инсталация, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, вече работи в Кричим и Перущица. Инсталацията се намира в местността „Сух дол“ в Кричим и обработва зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на териториите на двете общини. Капацитетът й е 2 300 тона на година. Получаваният краен продукт е компост, който е богат на хумус и може да се предлага за закупуване. Чрез изградената компостираща инсталация се намалява количеството на депонираните отпадъци.

Допустимост и отчитане на разходи за извършени строителни дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020

Над 715 милиона лева ще бъдат инвестирани пряко в мерки за подобряване на качеството на въздуха по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС). Това стана ясно в рамките на работна среща на 12.10.2022 г., на която присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, Галина Симеонова, главен директор на главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, кметове, зам.-кметове и представители на 21 общини.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия.

Бюджетът на програмата е 3 565 881 509 лв. и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Програмата е основен инструмент за подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда.