Новини

Изложбата може да се види до 26 октомври 2023 г.

„Обитателите“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ се завърнаха в София след като обиколиха 6 града в България, представяйки успешните проекти на Програмата.

С официална церемония за полагане на символичната първа копка и пресконференция днес беше даден стартът за изграждане на обект „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.001 „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.005 „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“,  по приоритет 5 на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проектът е за над 33 млн. лв. и се финансира по ОПОС 2014-2020 г.

С официална церемония беше отбелязано успешното приключване на строителните дейности за доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Събитието се проведе на строителната площадка на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, който е най-големият и последният завършен строеж от общо четири, финансирани по проекта.

По проекта са реализирани и въведени в експлоатация четири ВиК инфраструктурни обекта.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, посетиха Токоизправителна станция „Юнак“.  Тя е една от трите изцяло модернизирани станции по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на въздуха в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси“, финансиран по ОПОС 2014-2020г..

Допълнителни разяснения на УО на ОПОС във връзка с прилагане на Указанията за сключване на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП, първоначално публикувани на 05.10.2022 г. и приложениятa към тях, представляващи Указания за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация, във връзка с приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Методика

Уважаеми бенефициенти,

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-3.003 „Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.