Новини

Проектът за опазване на влажните зони с международно значение е финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Приключиха дейностите по подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ и по ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“. Двата обекта са изпълнени в рамките на проект за опазване на едни от най-важните влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”. Проектът е финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) и се изпълнява от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Проектът по подмяна на старите устройства е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Над 3800 домакинства в община Видин замениха своите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови екологични отоплителни уреди. Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Това е изключително важен проект, не само за общината, но и за нашия град и за държавата. Чистотата на въздуха и екологията са основни приоритети на Европейския съюз. Вярвам, че с този проект ще се създадат условия Видин да стане един по-чист и по-красив град“, каза заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Утвърден е Планът за действие за опазване на леопардовия смок. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Утвърден е Планът за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Основната цел на Плана е опазване и подобряване на природозащитното състояние на пещеролюбивите видове прилепи и техните местообитания в България, чрез определянето и изпълнението на конкретни дейности.

Дейностите са финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Над 7000 домакинства в Столичната община подмениха старите отоплителни устройства с нови екологични уреди. Дейностите са изпълнени по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“. Инвестицията допринася за намаляване на фините прахови частици от битовото отопление и подобряване качеството на въздуха на територията на общината.

Системата е изградена със средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при МВР

Приключиха дейностите по проекта за разширяването на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО). Проектът е финансиран по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)

Проектът е за над 10 млн. лв. и се финансира по ОПОС 2014-2020 г.

С официална церемония беше отбелязано успешното приключване на дейностите по пълната реновация на пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Нова Загора, обслужвана от „ВиК – Сливен“ ООД. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Мащабният ВиК проект е финансиран със средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Община Раднево вече разполага с нова водопроводна мрежа. Дейностите са в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора“. Изпълнените обекти в агломерация Раднево са три, на обща стойност 3,8 млн. лв.

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Екип по проект за теренни проучвания на мрежата „Натура 2000“ в морска среда предлага актуализиране на съществуващи и определяне на нови защитени зони в Черно море. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по изпълнението на проект „Натура 2000 в Черно море“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към Министерството на околната среда и водите. По проекта беше привлечен екип от международни експерти с богат опит в морското картиране.

Около 5,3 млрд. лева общо за компенсации на всички небитови потребители е изплатил досега Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това каза председателят на Фонда Диан Червенкондев по време на заключителното събитие на проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез мярка, прилагана от ФСЕС“ (SAFE), което се състоя в Министерството на околната среда и водите.