Доклад за ЕО на ПОС 2021-2027

След внасянето на окончателния Доклад за екологична оценка на проект на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (Доклад за ЕО на ПОС 2021-2027 г.) на 15 март 2022 г., ведно с пълния пакет изискуема документация, на 5 юли 2022 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредбата за ЕО), министърът на околната среда и водите издаде Становище по екологична оценка № 3-2/2022 г., с което се съгласува програма “Околна среда” 2021-2027 г. (Вариант VI).

ПРИЕТА Е ОБОБЩЕНАТА СПРАВКА ЗА ПОС 2021-2027 г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

На 7 юли 2022 г., в изпълнение на чл. 29, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредбата за ЕО), Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. внесе Обобщена справка за ПОС 2021-2027 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № ЕО-3-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите. Справката включва анализ на:

На 05.07.2022 г., съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за постановено на 05.07.2022 г.