Оценка и договаряне

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по отношение на конкретен бенефициент – община Родопи (Булстат: 000472200)

Със Заповед № РД-ОП-45/11.08.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020г.

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за директно предоставяне на БФП с № BG16M1OP002-4.003-0011 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ по отношение на конкретен бенефициент – ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ (Булстат: 000235920).

Със Заповед №РД-ОП-33/ 30.06.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020 г. е прекратена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG16M1OP002-4.003-0011 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, по отношение на конкретния бенефициент - ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ подал проектно предложение с наименование: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси в Община Кърджали“ и рег.

Прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по отношение на конкретен бенефициент – „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД (ЕИК 204219357)

Със Заповед №РД-ОП-19/15.03.2022 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014 – 2020г. е прекратена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по отношение на конкретен бенефициент – „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД (ЕИК 204219357), подал проектно предложение „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „ВиК“ АД, Добрич“, регистрирано с №BG16M1OP002-1.016-0014 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“.

Съгласно договор № Д-34-30/24.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0064-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 62 600,00 лв.