Представени минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0012-С01/24.02.2022 г.

Съгласно договор № Д-34-31/24.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0012-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0012 „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“, с бенефициент - СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" – кандидат и Община Вълчи дол – партньор по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 44 880,00 лв. (четиридесет и четири хиляди и осемстотин и осемдесет лева и нула стотинки) на СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" - кандидат под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (обнародван в OB, L 352 от 24.12.2013 г.) по Схема: Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с Донор  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Администратор: Министерство на околната среда и водите.