ПОС 2021-2027

ПРИЕТА Е ОБОБЩЕНАТА СПРАВКА ЗА ПОС 2021-2027 г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

На 7 юли 2022 г., в изпълнение на чл. 29, ал. 1от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредбата за ЕО), Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. внесе Обобщена справка за ПОС 2021-2027 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № ЕО-3-2/2022 г. на министъра на околната среда и водите. Справката включва анализ на:

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Документите бяха достъпни и на Единния информационен портал (https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738), като беше предоставена възможност за внасяне на коментари по текста и съдържанието на програмата в писмен вид посредством официална кореспонденция (в т. ч.