ПОС 2021-2027

 

Вътрешни правила за работа на КН на ПОС 2021-2027 г.

Състав на Комитета за наблюдение на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

Община Русе ще получи безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за изпълнението на  проект  BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“. Проектът е по процедура  BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програмата.

Общата му стойност е 36,7 млн. лв., от които 31,2 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 5,5 млн. лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на България.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Община Несебър започва изпълнението на проект „Несебър е за по-чист въздух“ (№ BG16FFPR002-5.001-0011) по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027  г.). Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС.  

Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС), програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВП), както и на средствата за финансиране на

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) публикува актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., утвърдена на 28 април 2023 г.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г. публикува Индикативната годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПОС 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на второ заседание, проведено на 17 март 2023 г.