Наръчници, ръководства, правила

Допустимост и отчитане на разходи за извършени строителни дейности с индексация, като резултат от прилагане на приетата с ПМС № 290 от 27.09.2022 г.  Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обнародвана с ДВ. бр.78 от 30.09.2022 г. - Методиката) по договори за СМР в изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020

Относно: намаляване размера на задълженията на бенефициенти-общини за наложени финансови корекции за програмен период 2007 – 2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение по реда на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

С чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ 2022) е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

Във връзка с одит на операциите, извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"(ИА ОСЕС), на декларираните разходи през седма счетоводна година (1.07.2020 г. - 30.06.2021 г.), с писмо с изх. 04-15-1/12.01.2022 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да предприеме незабавни действия, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

В изпълнение на Плана за действие за 2022 година за изпълнение на национална стратегия и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027, УО на ОПОС публикува "Политика за борба с измамите и конфликта на интереси по ОПОС 2014 - 2020"