УКАЗАНИЯ

Относно: намаляване размера на задълженията на бенефициенти-общини за наложени финансови корекции за програмен период 2007 – 2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение по реда на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

С чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ 2022) е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 – 2020 г., чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

Всички бенефициенти, които имат посочените в закона задължения, които могат да са предмет на тристранно споразумение, независимо дали са предадени за събиране от Национална агенция за приходите, могат да отправят искане до УО на ОПОС 2007 – 2013 г. и/или УО на ОПОС 2014 – 2020 г. за сключване на тристранно споразумение по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2022 г.

Доколкото приложимата разпоредба на 84, ал. 3 (ЗДБРБ 2022) е в редакция, аналогична на тази на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г., то Насоките на Министерство на финансите (МФ) по приложение на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г., изпратени с техен изх. № 91-00-27/19.01.2021 г., следва да запазят действието си по отношение на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (пълният текст може да намерите тук: Насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 82, ал  3 от ЗДБРБ за 2021 г.). В този смисъл, Искането на бенефициента трябва да е съобразено по съответен начин с Насоките на МФ по приложение на чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г.

Когато има основание за сключване на тристранно споразумение както с УО на ОПОС 2007 – 2013 г., така и с УО на ОПОС 2014 – 2020 г., общината подава отделно искане до всеки един от двата управляващи органа.

Когато се подава искане до УО на ОПОС 2007 – 2013 г., същото трябва да е съобразено с § 19 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ 2022 (ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.), моля да имате предвид, че съвсем скоро ще бъдат дадени указания за прилагането на тази норма.