УО на ОПОС ще извърши повторна проверка за законосъобразност на обществени поръчки за избор на изпълнител във връзка с резултатите от одит на операциите по ОПОС 2014-2020 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“

Във връзка с одит на операциите, извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"(ИА ОСЕС), на декларираните разходи през седма счетоводна година (1.07.2020 г. - 30.06.2021 г.), с писмо с изх. 04-15-1/12.01.2022 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да предприеме незабавни действия, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост. От УО на ОПОС се изисква да извърши повторни проверки за законосъобразност по сключени договори на стойност над 1 млн. лв. без ДДС,  по които има верифицирани разходи  в периода 1.07.2021 г.-31.12.2021 г.

Съобразно указанията на ИА ОСЕС УО на ОПОС е разработил контролен лист, в обхвата на който са включени  най-често допусканите нарушения, констатирани в одита на операциите през седма счетоводна година, изразени в ограничителни изисквания към участниците и незаконосъобразна методика за оценка на офертите. Контролният лист може да видите тук:

При определяне обхвата на контрол УО се е ръководил от представения анализ от Одитния орган на често допускани грешки в извършения одит от ИА ОСЕС през седма счетоводна година (01.07.2020 г. - 30.06.2021 г.), който може да видите тук:

УО ще уведоми Одитния орган за резултатите от повторните проверки непосредствено след тяхното приключване.