Указание за подготовка на досиета за обществени поръчки чрез електронно възлагане в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)