Представени минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0073-С01/28.02.2022 г.

Съгласно договор № Д-34-32/28.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0073-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0073 „Предотвратяване на битов отпадък от полиетилен в околната среда“, с бенефициент „Енерджи Хаус БГ“ ЕООД - кандидат и „Училище за бизнес компетенции“ ЕООД – партньор по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 142 500,00 (сто четиридесет и две хиляди и петстотин лева) под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (обнародван в OB, L 352 от 24.12.2013 г.) по Схема: Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с Донор  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Администратор: Министерство на околната среда и водите. Помощта е разпределена както следва: до 115 000,00 (сто и петнадесет хиляди лева) се предоставя на „Енерджи Хаус БГ“ ЕООД и до 27 500,00 (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) се предоставя на „Училище за бизнес компетенции“ ЕООД.