ДНП „Централен Балкан“ приключи успешно проект по ОПОС 2014-2020 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ приключи успешно всички 15 дейности по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълнена е целта, свързана с подобряване на състоянието на природни местообитания и животински видове в защитените зони от мрежата „Натура 2000“:  

За възстановяване на присъщите на парка гори са отстранени 439 дървета от инвазивния вид акация върху площ от 40 дка. Извършено е залесяване с дървесни, храстови и тревни фиданки в природно местообитание „Букови гори Asperulo-Fagetum“. В Поддържан резерват „Чамджа“ са залесени 3 405 бр. фиданки от черен бор.  

Извършено е укрепване против ерозия, като са поставени снопове от дървен материал и габиони. За предотвратяване навлизането на домашни животни на територията на парка е сложена  1,6 км ограда. С други 15,5 км оградни съоръжения се пазят  горски природни местообитания „Термофилни букови гори“ и букови гори от типовете Asperulo-Fagetum и Luzulo-Fagetum, Влизането на автомобили е ограничено с две допълнителни метални бариери.  

В рамките на дейността за ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка са рехабилитирани 10 км от основния път. Поради лошото състояние на пътя в миналото, част от МПС-тата, напускайки основното трасе, увреждат съседни територии.

Ремонтирани са 25 чешми, с което се осигурява по-равномерно разпределение на домашните животни в местата за водопой, минимизиране на ерозионните процеси и нерегламентираното навлизане в местообитания. Реализирането на дейността благоприятства и възможността за ползване на вода при пожароопасни ситуации в Националния парк. Доставено е оборудване за превенция и борба с пожарите: 10 бр. високопроходими мотоциклети, 2 бр. УТВ (машини за трудно достъпни терени), специализирана техника (преносими помпи, бензиномоторни духалки, пръскачки), противопожарни депа, дронове. За възпрепятстване на разпространението на пожари са възстановени 8 бр. минерализовани ивици в Паркови участъци „Тъжа“, „Калофер“, „Карлово“, „Клисура“ и „Троян“.

За осъществяване на охранителна дейност и срещу бракониери по проекта на ОПОС са осигурени 2 бр. АТВ, комуникационна техника, наблюдателни средства и теренна екипировка, монтиран е контролно-информационен пункт.

По дейността за възстановяване и опазване на рибата „главоч“ е създадена лаборатория за размножаване, с цел получаване на млади екземпляри за разселване. Такива вече са пуснати в три участъка в р. Черни осъм и са сложени три информационни табели за вида. В Информационния център на Дирекцията в гр. Габрово е поставен експозиционен аквариум.   

В рамките на проекта по ОПОС 2014-2020 г. ДНП „Централен Балкан“ изгради площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици. Във волиерата досега са доставени 12 белоглави лешояди, от които 8 са освободени. По-голямата част от освободените птици трайно се придържат и хранят в района. 

Разработено е мобилно приложение с информация за туристически маршрути, посетителски обекти и прилежащи видове и местообитания в Националния парк, GPS-локация в реално време и друга полезна информация за посетителите на защитената територия.