Отворени процедури

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Основна цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв. ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и допълващо към мерки с принос към Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (Директива (ЕС) 2020/2184) (вкл. намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода).

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания (съгл. Приложение № 3 към условията за кандидатстване), чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД).

Целта на процедурата е да допринесе за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез модернизация и надграждане на Националната система за наблюдение на КАВ в реално време. Мярката ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 2008/50/ЕО (относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа) за предоставяне на данни за КАВ в реално време чрез НСМКАВ и Информационната система за докладване на данни за КАВ.

Целта на процедурата е осигуряване на техническа помощ за управляващия орган на  Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. за осъществяване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПОС 2021-2027 г., приключване на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и подготовка и управление на програма за следващ програмен период.

Целта на процедурата е изграждане на необходимата инфраструктура от мрежи с постоянни места за наблюдение (постоянни площадки) за прилагане на схемите за мониторинг на горските екосистеми на територията на страната, съгласно ICP Forests Manual с което ще се допринесе за постигане на целите, насочени към съхраняване и увеличаване функцията на горите за опазване на биологичното разнообразие и намаляване на тенденциите за изменение на климата чрез увеличаване на площта, качеството и устойчивостта им.

Целта на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдат закрити с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

В резултат от изпълнението на проектите по процедурата се очаква да са изпълнени проекти за техническа рекултивация на регионални депа за битови отпадъци или клетки на регионални депа, които отговарят на нормативните изисквания.