BG16FFPR002-3.010 „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16FFPR002-3.010 „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видовете Главоч (Cottus gobio) и Виюн (Misgurnus fossilis), чрез изпълнение на мярка 69 от НРПД. Мярката предвижда „подсилване“ на локални популации на видовете в естествения им ареал.

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 586 749,00 лв.  (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева), от които:

  • за региона в преход (ЮЗР) – до 76 277,37 лв. (седемдесет и шест хиляди двеста седем-десет и седем лева и тридесет и седем стотинки),
  • за останалите по-слабо развити региони – до 510 471,63 лв. (петстотин и десет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и шестдесет и три стотинки).

Пълният комплект документи е публикуван в секция „Оперативна програма Околна среда“ на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г. (ИСУН) https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 31.07.2024 г.

Кандидатите, в т.ч. и партньорите, по процедурата могат да искат разяснения по частта „Условия за кандидатстване“, в срок до три седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения, като изпращат въпроси чрез системата ИСУН 2020, модул Е-кандидатстване, секция „Отворени процедури“/„Разяснения към процедурата“.