BG16FFPR002-4.002 „Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната“

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.002 „Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент по процедурата е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.  

Основна цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е повишаване защитата на населението от природни бедствия чрез разширяване на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво за територията на цялата страна. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП, е 75 087 050,00  лв.

Пълният комплект документи е публикуван в ИСУН.