BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на процедурата е осигуряване на съществен принос към изпълнение на изискванията след 2023 г. за задължително разделно събиране на биоотпадъците, за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

Конкретни бенефициенти са общо 94 общини от 21 Регионални сдружения за управление на отпадъците, включени в Приложение № 8 на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

Пълният комплект документи е публикуван в ИСУН.