BG16FFPR002-3.015 „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.015 „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във влажни зони и сладководни типове природни местообитания (7140, 7220, 7230) чрез регулиране на достъпа на животни до влажните зони, с цел избягване на еутрофикация и утъпкване на типовете природни местообитания (мярка 28 от НРПД) и подобряване на природозащитното състояние на сладководни типове природни местообитания (3130, 3150, 3160, 3260) чрез ограничаване на пашата (мярка 61 от НРПД).

Допустими кандидати по процедурата са структури/звена в структурата на МОСВ/ Министерство на земеделието и храните, общини, областни администрации, юридически лица с нестопанска цел, научни институти, природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата) и висши учебни заведения.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 1 611 604,00 лв. (един милион шестстотин единадесет хиляди, шестстотин и четири лева), от които:

- за региона в преход (ЮЗРП) – до 483 480,00 лв. (четиристотин осемдесет и три хиляди, четиристотин и осемдесет лв.)

- за по-слабо развитите региони (ЮЦРП, ЮИРП, СИРП, СЦРП, СЗРП) – 1 128 124,00 лв. (един милион сто двадесет и осем хиляди сто двадесет и четири лв.).

Пълният комплект документи е публикуван в секция „Оперативна програма Околна среда“ на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г. (ИСУН) https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 19.07.2024 г.

Кандидатите, в т.ч. и партньорите, по процедурата могат да искат разяснения по частта „Условия за кандидатстване“, в срок до три седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения, като изпращат въпроси чрез системата ИСУН 2020, модул Е-кандидатстване, секция „Отворени процедури“/„Разяснения към процедурата“ или по електронна поща на адрес: programming@mоew.government.bg.