Новини

С Решение на Европейската комисия е одобрен Формулярът за кандидатстване за финансиране на проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903“, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Одобрената от ЕК финансова помощ е в размер на 215 870 384 евро.

Ръководителят на проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Транс-европейската транспортна мрежа”, инж. Иван Бакалски, даде старт на строителните дейности на железопътния коловоз от Пристанище Бургас до гара Владимир Павлов.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня, че всички проекти, подкрепени от програмата, следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

През 2023 г. към услугата „пречистване на отпадъчните води“ ще се присъединят близо 18 000 души от агломерациите Перник и Радомир. По този начин 99,4 % от Перник и 99,6 % от Радомир ще бъдат свързани към пречиствателната станция в Батановци, обслужваща двата града. Подобрението на ВиК инфраструктурата става по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез изпълнението му поетапно се реализират различни дейности, чрез които хората в Перник и Радомир ще имат по-качествена ВиК услуга, а показателите на околната среда ще се подобряват.

Навършиха се 25 години от стартирането на работата на метрото в София. По този повод се състоя церемонията по официално въвеждане в експлоатация на автоматичните преградни перонни врати, която се проведе на метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.