Новини

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.015 „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.002 Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.002 „Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент по процедурата е Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ при Министерство на вътрешните работи.  

На 23 април (вторник) 2024 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ – МВР, Управляващ орган  по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027, ще проведе информационен ден за всички заинтересовани лица.

Ще бъде представена информация по следната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Проектът е финансиран от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще окаже методическа подкрепа на общините при изпълнение на законово възложените им ангажименти по управление на отпадъците. Проектът (№ BG16FFPR002-2.001-0001) се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и е на стойност почти 5 млн. лв.

Изпълнителна агенция по околна среда започна изпълнение на проект „Оптимизиране на инфраструктурата от мрежи (с места за наблюдение) за прилагане на схемите за мониторинг на горски екосистеми в страната“ (№ BG16FFPR002-3.003-0001 ). Проектът се изпълнява в партньорство с Институт за гората към Българска академия на науките. Общата стойност на инвестицията е 4,7 млн. лв., изцяло осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проектът е на стойност 34,8 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Хасково започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът (№ BG16FFPR002-5.001-0005) е на стойност над 34,8 млн. лв. и се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Близо 5000 домакинства в общината ще подменят отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни екологични устройства.

Дейностите са в рамките на процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021 – 2027 г.

Община Петрич започна проект за рекултивация на клетки № 3 и № 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО). Общата стойност на допустимите разходи е над 1,2 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 788 000 лв.

Община Димитровград започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект  № BG16FFPR002-5.001-0010). Общата стойност на проекта възлиза на над 16 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Целта на проекта е да се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Димитровград с източник битовото отопление.