Новини

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса от Югоизточния район за планиране.

Събитието има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще посрещне Деня на народните будители като Управляващ орган на две действащи програми, финансирани със средства от ЕС: „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда. Една от основните задачи, определени в програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са: 

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване първата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

По проект на ОПОС 2014-2020 г. е изградена и оборудвана компостираща инсталация

До 8 000 тона зелени и биоразградими отпадъци на година, събрани на териториите на общините Враца и Мездра, ще се обработват в компостираща инсталация по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). Хората от двете общини ще могат да изхвърлят клони, остатъци от окосена трева, плевели, дървени стърготини, листа и др. в близо 600 контейнера, закупени по проекта. С четири нови сметосъбиращи машини зелените отпадъци ще се извозват до действащото регионално депо за битови отпадъци във Враца, където е разположена компостиращата инсталация.

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми"

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас - Камено“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Бургас - Камено"