Новини

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като

Изпълнителеният директор на FAMENET Ангелос САНОПУЛОС изпрати поздравително писмо до участниците от българска страна в годишната среща на FAMENET.

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.002 „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР, дирекция „Български документи за самоличност“–МВР и дирекция „Комуникационни и информационни системи“–МВР.

Днес, 12.10.2023 г. Управляващият орган на програма "Транспортна свързаност" 2021 -2027г.  проведе  обучение на тема „Превенция, противодействие и откриване на тръжни манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки“.

В събитието участваха представители на бенефициентите на Оперативна програма „Транспорти и транспорта инфраструктура“ 2014-2020 и Програма „Транспортна свързаност“ 2021 -2027, служители на Управляващия орган, служители на Министерство на транспорта и съобщенията  и представители на АФКОС.

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“.

Започна кандидатстването за четвъртото поредно издание на наградите „Нов европейски Баухаус“ за 2024 г.

Три договора на обща стойност 1 760 767 лв. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 подписаха заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Николай Георгиев.

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ „БУРГАС - КАМЕНО“, МЯРКА 508-1 РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.126 може да видите ТУК.

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 съвместно с Националната рибарска мрежа проведе две обучения – в гр. Варна на 28-29 септември 2023 г. и в гр. Русе на 2-3 октомври 2023 г.