Новини

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на заседание, проведено на 06.02.2023 г.

41 общини обсъдиха обхвата на процедурата за рекултивация на депа за битови отпадъци

Управляващият орган (УО) на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС) проведе консултация с представители на 41 потенциални кандидати по процедура „Рекултивация на депа/клетки на депа за битови отпадъци“. Подкрепата е насочена към развитие и подобряване на общинските системи за управление на отпадъци на регионално ниво, за да могат българските общини да постигнат целите, заложени в Директивата за отпадъци в определения за това срок – до 2030 г.

Предприехме действия и няма да бъдат загубени средства по Оперативна програма „Околна среда” заради проекта за оползотворяване на RDF на Столична община. Това обяви днес министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова на съвместен брифинг с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал.

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г.

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. (ПТС) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г. на основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. и във връзка с § 4. от ПМС № 23/13.02.2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2023 г. могат да бъдат изпращани в срок до 10 март 2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

Над 255 млн. евро са предоставените средства за страната ни в новия програмен период по фонд „Вътрешна сигурност“, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструментът за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. Програмите са от ключово значение за постигане на по-високо ниво на сигурност в рамките на ЕС.