Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на външните работи.

По процедурата ще бъдат финансирани 2 операции, както следва:

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE“ и Приоритетна ос 7 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE (REACT EU)“ на програмата.

Процедурата ще се изпълнява от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на еле

С над 23 млн. лева ще бъдат подпомогнати секторите рибарство, аквакултури и преработка на рибни продукти като компенсация за пазарните сътресения през 2022 г. и 2023 г., във връзка с войната в Украйна. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц.

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Покана за представяне на проектни предложения по процедура на директно предоставяне по Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE “ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) кани Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE) конкретен бенефициент по оста да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне: 

BG16М1OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на eлектроенергийната система" (SAFE)”

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по Програмата за м