Новини

Управляващият орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП),  в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 11 от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр.

Пловдив ще бъде домакин на Осмата годишна среща на Националната рибарска мрежа и работна група във връзка с предизвикателствата при планирането на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Те ще се проведат в периода 27-28 октомври 2022 г. в гр.

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. (УО на ПТС 2021 - 2027 г.) в Министерство на транспорта и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021- 2027 г.

Управляващият орган на ПРЧР 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Срокът за получаване на коментари е 7 дни.

Коментарите може да изпращате на следния адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg.

ИГРП 2023 е достъпна за изтегляне отТУК.

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г..

Над 715 милиона лева ще бъдат инвестирани пряко в мерки за подобряване на качеството на въздуха по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС). Това стана ясно в рамките на работна среща на 12.10.2022 г., на която присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, Галина Симеонова, главен директор на главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, кметове, зам.-кметове и представители на 21 общини.