Новини

мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Изпълнителна агенция "Програма за образование", Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, със съдействието на Столична община представя фотоизложба "Образование и наука". Фотографиите са запечатили срещите на ученици с изявени интереси в конкретни области на науката и учените от центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, финансирани със средства от програмата. При посещенията си в центровете учениците имаха възможност не само да се запознаят с най-модерната апаратура в лабораториите, но и сами да я използват.

мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ Поморие“

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

МИРГ „Пазарджик “ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

До 1-ви октомври 2022 г. е отворен за участие конкурсът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който тази година се провежда под мотото „Добре с природата”.

Условия на конкурса:

  • До 5 снимки от участник в четирите категории – въздух, вода, почва, звук;
  • Участниците трябва да имат навършени 18 години.

 

Победителят във всяка категория ще получи парична награда от 1000 евро. Допълнителни награди се присъждат за най-добро младежко представяне, както и за любимата снимка на публиката.

20 пункта във вододайни зони на територията на цялата страна бяха модернизирини и рехабилитирани по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и реализиран от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Основната му цел е до хората да достига безопасна и чиста вода за пиене.

мярка 01 „Производствени инвестиции в аквакултурите”

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

„Оперативна програма „Добро управление“ стои в основата на българската публична администрация и нейните усилия да предоставя висококачествени услуги за гражданите и бизнеса, които да функционират по време на криза“ каза във встъпителните си думи г-н Constantin-Viorel Mihai (представи