Новини

С цел осигуряване на навременна информация и публичност сред заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 26 на ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище на електронна поща: hrdop2021-27@mlsp.government.bg в срок до 26 октомври 2023 г., включително.

МЯРКА 5.3 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА“, ЧЛ. 68, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.020 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА - СЕКТОР РИБОЛОВ“ може да видите ТУК.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. публикува за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Бюджетът на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е 4 млрд. лева, а малко над 1 млрд. лева от тях трябва да бъдат усвоени в оставащите три месеца до края на годината. Това каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков на заключително събитие за оперативната програма, което се проведе в София. Министърът подчерта, че това е огромен ресурс, но с добра мобилизация на министерството и бенефициентите програмата ще завърши успешно.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg , не по-късно от 23.10.2023 г.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане““.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПКИП за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПКИП за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща: publicconsult.PCIE@mig.gov.bg, не по-късно от 23.10.2023 г.

Обществено обсъждане на проекти на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

Коментари и предложения по проектите на документи можете да изпращате на електронна поща: dmp@mvr.bg

 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2024 г. Коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 23 октомври 2023 г.