Новини

Проектът „Зелена Враца – мисията е възможна!“ се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Враца стартира изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект № BG16FFPR002-5.001-0012). Общата стойност на проекта е над 24 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Инициираното Второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е свързано с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г.

Печките на твърдо гориво ще бъдат заменени с екологично отопление със средства по Програма „Околна среда“

Община Благоевград започва изпълнението на проект за подобряване качеството на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Стойността на инвестицията е над 21,7 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на въздуха на територията на община Благоевград чрез намаляване емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС.

Зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени ще бъдат подпомогнати със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) ще подпомогне развитието на зоопарковете в България със средства по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“. Стартират първите седем проекта за развитие на зоопарковете в Плевен, Разград, Благоевград, Пазарджик, Стара Загора, Кнежа и Павликени.

Проектите предвиждат изготвяне на необходимите планови документи за функционирането и развитието на съответните зоологически градини.