Новини

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.109 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено” от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Бургас - Камено" 

Стартира строителството на два нови надлеза по жп линията Пловдив-Бургас, Фаза 2, разположени в жп участък Безмер – Завой. Проектът за премахването на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива включва изграждането на 28 железопътни надлези, 1 подлез и 1 пешеходна пасарелка. По този начин ще се гарантира безопасната експлоатация на пресичащите се пътна и железопътна инфраструктури и ще се минимизира риска от възникване на инциденти на местата за пресичане.

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.014 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по ПМДР 2014-2020 г. може да видите 

мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.103 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегията за ВОМ

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма (CARE)“ по приоритетна ос 7 „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с конкретен бенефициент Министерство на туризма.

МИРГ „Несебър – Месемврия“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г. може да видите ТУК.

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Общината се стреми към повишаване на общественото съзнание и намаляване на депонираните отпадъци

Три чешми за питейна вода ще заработят отново в Градския и Младежкия парк на гр. Павликени. Наличието на безплатна прясна вода за отдъхващите хора ще предотврати купуването на бутилирана и образуването на пластмасови отпадъци, надяват се от община Павликени. Възстановяването на чешмите е една от дейностите по проект „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци“, изпълняван от общината. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува първото изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г., одобрено от Комитета за наблюдение.

Документът включва и първите процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване през новия програмен период 2021-2027.