Новини

Проектът е финансиран по ОП “Околна среда 2014-2020 г.” и обслужва общините Бургас, Несебър и Поморие.

В Бургас заработи новата анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци. Проектът е на обща стойност 47 млн. лв., от които над 25 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. На церемонията по откриване присъстваха членовете на Комитета за наблюдение на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. и представители на Европейската комисия. Посещението беше част от официалната програма на двудневния форум, който се проведе в Бургас.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува, одобрената от Комитета за наблюдение на програмата, Индикативна годишна работна програма на ПРР за 2024 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и на заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведено на 16 ноември 2023 г.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и представителят на Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Агнес Монфре откриха модернизираната жп гара Стара Загора. „Тук се намира един от основните жп възли в България, където се пресичат направленията Север-Юг и Изток-Запад, и само за миналата година са преминали над 412 000 пътници“, каза министър Гвоздейков по време на церемонията.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури с общ бюджет над 1 млрд. лв.

Управляващият орган (УО) на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Четвърто заседание на Комитета за наблюдение (КН) в Бургас. В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 г. и за 2024 г. Процедурите са в приоритети “Води”, “Отпадъци”, „Биологично разнообразие“, „Въздух“ и са на обща стойност близо 1,1 млрд. лв.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Успешно приключи проект „Разработване на План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбиви птици“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Основната цел е подобряване на природозащитното състояние на колониално гнездящите водолюбиви птици (чаплови и ибисови, огърличници, саблеклюни и рибарки) в България чрез определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за тях и колониите им.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и Библиотека в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) предвижда с до 20 % от бюджета на програмата да подпомага изпълнението на стратегии на Местни инициативни рибарски групи.

Предстои поетапно сключване на договори по компенсаторните мерки и изплащането на компенсации за смекчаване на последиците от войната на Русия в Украйна по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.