Новини

Проектът е на стойност 34,8 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Хасково започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът (№ BG16FFPR002-5.001-0005) е на стойност над 34,8 млн. лв. и се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Близо 5000 домакинства в общината ще подменят отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни екологични устройства.

Дейностите са в рамките на процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021 – 2027 г.

Община Петрич започна проект за рекултивация на клетки № 3 и № 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО). Общата стойност на допустимите разходи е над 1,2 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 788 000 лв.

Община Димитровград започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект  № BG16FFPR002-5.001-0010). Общата стойност на проекта възлиза на над 16 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Целта на проекта е да се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Димитровград с източник битовото отопление.

Проектът „Зелена Враца – мисията е възможна!“ се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Враца стартира изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект № BG16FFPR002-5.001-0012). Общата стойност на проекта е над 24 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г.

Печките на твърдо гориво ще бъдат заменени с екологично отопление със средства по Програма „Околна среда“

Община Благоевград започва изпълнението на проект за подобряване качеството на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Стойността на инвестицията е над 21,7 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на въздуха на територията на община Благоевград чрез намаляване емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС.