Новини

 

На 25.06.2024 г. се проведе четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ и Оперативна програма „Добро управление“

Ангажирана публика и повишена осведоменост: това показват резултатите от специално проведено социологическо проучване за информационно събитие по ОПТТИ

За екипа на Оперативна протрама "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020г.  е  важно да чуе мнението на  гражданите и широката общественост за ползата от проектите на  транспортната програма .

Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. са изменени, както следва:

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.004 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци-втора“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет: 2.

Процедурата е за подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност по П4 на ПРР 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отправя покана към кандидатите с одобрени концепции към Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия да подадат своите пълни проектни предложения. Това са общо 12 проектни идеи в областта на туризма и културно-историческото наследство, разпределени в основен и резервен списък. След предложенията са реставрация на крепости и музеи, закупуване на велосипеди и изграждане на велоалеи, организиране на фестивали, осигуряване на достъп до природни забележителности и полети с балони.