Новини

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквак

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Транспорти и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г. и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. организира тематично обучение за често срещаните грешки при подготовката на процедурите за обществени поръчки. По време на събитието служителите на УО, бенефициентите на програмите и представители на дирекции в Министерството на транспорта и съобщенията обмениха опит за проблемите и предизвикателствата, които срещат при работата си по процедурите за обществени поръчки.

На 27.11.2023 година се проведе първа копка по разширяването на Линия 3 на софийското метро. Както останалата част от Линия 3, така и това разширение ще се осъществява с помощта на европейски средства, като този път – предвидените пари от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще бъдат в размер на 106 млн. лв.

Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Екип по проект за теренни проучвания на мрежата „Натура 2000“ в морска среда предлага актуализиране на съществуващи и определяне на нови защитени зони в Черно море. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по изпълнението на проект „Натура 2000 в Черно море“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата” към Министерството на околната среда и водите. По проекта беше привлечен екип от международни експерти с богат опит в морското картиране.

Около 5,3 млрд. лева общо за компенсации на всички небитови потребители е изплатил досега Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това каза председателят на Фонда Диан Червенкондев по време на заключителното събитие на проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез мярка, прилагана от ФСЕС“ (SAFE), което се състоя в Министерството на околната среда и водите.

Около 5,3 млрд. лева общо за компенсации на всички небитови потребители е изплатил досега Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Това каза председателят на Фонда Диан Червенкондев по време на заключителното събитие на проект „Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия чрез мярка, прилагана от ФСЕС“ (SAFE), което се състоя в Министерството на околната среда и водите.

До края на 2023г. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 – 2020 г. (ОПТТИ) може да бъде завършена успешно, генерирайки реални ползи за гражданите и транспортния сектор. Това заяви Мартин Георгиев, ръководител на Управляващият орган на програмата, по време на Третото редовно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Транспортна свързаност“, което бе проведено в периода 22-23 ноември 2023г. в град Пловдив.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува съгласуваната от Комитета за наблюдение на ПО, Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

ОП "Околна среда 2014-2020 г." осигурява ресурс в размер на 283 млн. лв.

На откриващо събитие днес Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) представи информация по проекти за осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията малки и средни предприятия (МСП) чрез т.нар. инструмент SAFE (Supporting Affordable Energy).