Новини

„33,3 млрд. лева, инвестирани в над 50 хил. проекта, преoбразени градове и хиляди човешки съдби, променени към по-добро. Политиката на сближаване на ЕС означава за България доверие, напредък и бъдеще. Доверие в европейското партньорство и помежду ни, видим икономически напредък и сигурно бъдеще за следващите поколения“. Това послание отправи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе в гр. Пловдив.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.008 „Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

 

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти BG16FFPR002-3.010 „Изпълнение на мярка 69 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 1 – 15 април 2024 г.“

Бургас ще бъде домакин на заключително информационно събитие, представящо постиженията по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 -2020 г. Програмата е с бюджет от почти 3 млрд. лева и е една от десетте оперативни програми на Република България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.015 „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 - 2“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.002 Процедура № 1, Специфична цел 3 „Връщане“.