Новини

  1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия.

Бюджетът на програмата е 3 565 881 509 лв. и е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Програмата е основен инструмент за подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда.

16 творби ще бъдат уголемени върху 16 пречиствателни станции на ОПОС 2014-2020 г.

От 10 октомври до 1 декември 2022 г. всички ученици от 4 до 12 клас от цялата страна могат да изпращат рисунки за конкурса на Оперативна програма „Околна среда“ „Композирай Пречиствателна станция“. Рисунките трябва да са свързани с темата за чиста околна среда, а впоследствие 16 от тях ще бъдат „пренесени“ в голям мащаб върху фасади на 16-те пречиствателни станции, изградени или реконструирани със средства от Оперативната програма.

Община Велинград закри старото си депо за битови отпадъци, което не отговаря на съвременните нормативни изисквания. Рекултивацията беше извършена по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Депото, разположено в местността "Реповица", се е експлоатирало от 1978 г. Натрупаните през годините отпадъци сега са събрани и оформени в т.н. отпадъчно тяло, запечатано в минерален пласт и оборудвано със системи за газоотвеждане, мониторинг, обезвреждане на биогаза и събиране на атмосферни води.

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за техническа помощ 2021-2027 на стойност над 100 милиона евро.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПО за 2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПО за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 26 октомври 2022 г.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. (УО на ПОС 2021 - 2027 г.) в Министерство на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021- 2027 г.