Новини

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3 Специфична цел 2 „Обща визова политика“, финансирана по ИУГВП 2021-2027 г., са изменени, както следва:

Краен срок за кандидатстване – 17:30 на 12.12.2023 г.

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения – 13.12.2023 г;

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 31.01.2023 г;

Проектът за опазване на влажните зони с международно значение е финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

Приключиха дейностите по подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ и по ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“. Двата обекта са изпълнени в рамките на проект за опазване на едни от най-важните влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”. Проектът е финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) и се изпълнява от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Проектът по подмяна на старите устройства е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Над 3800 домакинства в община Видин замениха своите отоплителни устройства на дърва и въглища с нови екологични отоплителни уреди. Дейностите са финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Това е изключително важен проект, не само за общината, но и за нашия град и за държавата. Чистотата на въздуха и екологията са основни приоритети на Европейския съюз. Вярвам, че с този проект ще се създадат условия Видин да стане един по-чист и по-красив град“, каза заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Утвърден е Планът за действие за опазване на леопардовия смок. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Заместник-министърът на земеделието и храните и Ръководител на Управляващия орган на Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г. Деян Стратев подписа над 120 договора на стойност 13,19 млн. лева.

„Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“

В съответствие с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление  (Загл. изм. - ДВ, бр.

Планът е разработен по проект на ОПОС 2014-2020 г.

Утвърден е Планът за действие за опазване на популациите на пещеролюбивите прилепи в България. Документът е разработен по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Основната цел на Плана е опазване и подобряване на природозащитното състояние на пещеролюбивите видове прилепи и техните местообитания в България, чрез определянето и изпълнението на конкретни дейности.

Преминаването на товарни композиции от бургаското пристанище към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев по време на откриването на рехабилитираната жп линия между Пристанище Бургас и гара Владимир Павлов.

Дейностите са финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Над 7000 домакинства в Столичната община подмениха старите отоплителни устройства с нови екологични уреди. Дейностите са изпълнени по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“. Инвестицията допринася за намаляване на фините прахови частици от битовото отопление и подобряване качеството на въздуха на територията на общината.