Новини

Изменени са Указанията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16FFPR003-3.001 „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по П

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ публикува за предложения и възражения проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG16RFTA001-1.008 „Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката н

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-2.002 Процедура № 2, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“ и Специфична цел 2 „Обща визова политика“

Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“, дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и Министерство на външните работи.

София ще посрещне над 500 делегати от 150 държави за 61-ата сесия на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC-61). Научният форум ще се проведе в периода от 27 юли до 2 август под домакинството на Министерството на околната среда и водите и Столична община. Това е най-голямото събитие, свързано с наука за климата, което е провеждано в България.

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. са изменени, както следва:

 

На 10.07.2024 г. по Програма „Техническа помощ“ бе подписан договора с Института по публична администрация за финансиране на Академията на фондовете на ЕС[1].

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, съфинансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.005 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“  по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 обявяват на 02.07.2024 г. Ограничена покана за проектно предложение за управление по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2024-4).