Новини

Във връзка с възложените на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 или т. 7 от ЗОП или чл.15, ал.1, т.5 от ЗОП договори с избрани изпълнители в изпълнение на дейности в рамките на сключени АДБФП, моля да имате предвид следното:

При възлагане на някое от горепосочените основания, следва да бъдат налице всички посочени в Закона предпоставки за това, като при промяна на някое от изискуемите обстоятелства, бенефициентът се задължава да уведоми своевременно УО на ОПОС, както и да предприеме предвидените в ЗОП последващи действия.

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г., както и първото ѝ изменение.

Кметове и общински съветници от Югазападния и Северозападния райони за планиране се запознаха с новата Програма „Околна среда“

Приоритетите на новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и възможностите за финансиране на общините бяха представени пред кметове и председатели на общински съвети от Югозападния и Северозападния райони за планиране. По време на срещи, проведени на 16 и 23 ноември 2022 г., представители на Управляващия орган на програмата предоставиха детайлна информация за възможностите за подкрепа на общините по Програмата и отговориха на множество поставени въпроси.

„До края на програмата остават 13 месеца, през които се предприемат  спешни действия, за да не се допусне загуба на финансови средства“, това заяви Мартин Георгиев, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТС и ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ по време на осемнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020, което се проведе в периода 28-29 ноември в Стара Загора. Той посочи, че водената политика от Министерството на транспорта и съобщенията е свързана с изменение на програмата чрез фазиране на големите проекти в железопътния сектор.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 7 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Европейските инвестиции в българската транспортна инфраструктура са от изключителна важност за повишаване на сигурността, бързината и удобството на пътниците – както в пътния, така и в железопътния сектор.

Това подчерта при посещението си на място на жп гарите Чирпан и Стара Загора г-жа Агнес Монфре, началник на отдел за България, Унгария и Словения в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Тя допълни, че железопътният транспорт е транспортът на бъдещето, защото той е по-зелен, по-безопасен и по-евтин за опериране.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та държава членка с одобрена ПМДРА от целия Европейски съюз.

Във връзка с т. 6 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетa за наблюдение за програмен период 2021-2027, Министерство на труда и социалната политика публикува списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати.