2021-2027

В съответствие с чл. 38 от Регламент (ЕС) 2021/1060, Комитетът за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) следва да бъде създаден в рамките на 3 месеца след решението на ЕК за одобряване на програмата.

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. За председател на КН на ПТС е определен ръководителя на управляващия орган на ПТС.

На основание чл. Чл. 15. (1) от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията организира обществено обсъждане на проекта на програма.

Идентифицирани са следните цели на политиката (ЦП), за реализацията на които ПТС ще допринесе:

с отразени промени, в резултат на неформални консултации със службите на ЕК

Повишаването на ефективността на транспорта чрез засилване на мултимодалността е една от основните мерки, идентифицирани в рамките на Европейската зелена сделка и е приоритет за националната ни транспортна политика. За тази цел е необходимо да се предприемат действия за изграждане/модернизация на интермодални терминали и да се подкрепят инвестициите в пристанищата, което да насърчи използването на алтернативен товарен превоз, различен от автомобилния и да допринесе за увеличаване на дела на прехвърлените товари към по-устойчивите видове транспорт.

Издадено е становище по екологична оценка № ЕО 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.