2021-2027

На 27.03.20 г. приключи неприсъствената съгласувателна процедура чрез която членовете на ТРГ приеха първи вариант на новата програма  „Транспортна свързаност". Програмата е изпратена в ЕК за предварителни консултации.

На 12.12.2019 г. беше проведено първото заседание на работната група (РГ) за подготовката на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. На заседанието бяха обсъдени и приети вътрешни правила за организацията на дейността на РГ, представени и разгледани бяха политиките в областта на транспортната свързаност за периода 2021-2027 г., както и визията за разработване на програмата.

Приложения: Протокол от заседанието и Правилник за организацията на дейността на РГ (вътрешни правила)