Проект на насоки по ПТС 2021-2027 г. за обсъждане

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти, по следните процедури:

  • 2021BG16FFPR001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти“ с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-1.002  „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ“ с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти” с бенефициент АПИ;
  • 2021BG16FFPR001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ” с бенефициент АПИ;
  • 2021BG16FFPR001-4.001 „Интермодалност в градски условия” с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-5.001 „Техническа помощ“ с бенефициенти НКЖИ, АПИ, ДППИ, ИАППД, ИАМА и УО на ПТС;
  • 2021BG16FFPR001-5.002 „Бюджетни линии“ с бенефициент УО на ПТС.

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, приложено Ви изпращам проектите на горецитираните документи. Крайният срок за предложения и възражения по насоките по процедурите, за които сте определени за конкретен бенефициент е до 06.06.2023 г.

 

Проектите на Насоките обхващат целия период на допустимост по програмата и са за пълният бюджет по приоритетите 1, 2, 4 и 5 и са съгласувани с министъра на финансите за съвместимост с правилата за държавните помощи.

 

Files:
Прикачен файл Size
Проект на насоки по ПТС 2.63 MB