2021-2027

Протокол от 08.08.2023 г. за писмена процедура № 3 на КН на ПТС за одобрение на два броя Методологии и критерии за подбор на операции по ОПТТИ и изменение на ИГРП за 2023 г. на ОПТТИ
Описание на Системите за управление и контрол на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г.

Ръководителят на Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) утвърди Насоки по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти, по следните процедури:

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти, по следните процедури:

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г.

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г. (ПТС) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПТС за 2023 г. на основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. и във връзка с § 4. от ПМС № 23/13.02.2023 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2023 г. могат да бъдат изпращани в срок до 10 март 2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

На основание чл. Чл. 15. (1) от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията организира обществено обсъждане на проекта на програма.

Идентифицирани са следните цели на политиката (ЦП), за реализацията на които ПТС ще допринесе: