2021-2027

Издадено е становище по екологична оценка № ЕО 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) съобщава, че на 31.05.2021 г. в хотел Метрополитън, зала София, на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 64, от 10:00 часа ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка с всички приложения и материали към него и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която предстои да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия. Проектите бяха представени пред заинтересованите страни днес в онлайн-среща, организирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПУБЛИКУВА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г. (ПТС) И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира консултации и обществено обсъждане на проекта на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) и Доклад за Eкологична оценка (EO) на проекта на програмата с всички приложения към него.

с отразени промени, в резултат на консултации със службите на ЕК

На 27.03.20 г. приключи неприсъствената съгласувателна процедура чрез която членовете на ТРГ приеха първи вариант на новата програма  „Транспортна свързаност". Програмата е изпратена в ЕК за предварителни консултации.

На 12.12.2019 г. беше проведено първото заседание на работната група (РГ) за подготовката на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. На заседанието бяха обсъдени и приети вътрешни правила за организацията на дейността на РГ, представени и разгледани бяха политиките в областта на транспортната свързаност за периода 2021-2027 г., както и визията за разработване на програмата.

Приложения: Протокол от заседанието и Правилник за организацията на дейността на РГ (вътрешни правила)