2021-2027

ВЕРСИЯ 2.0 на НАСОКИ по приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. за процедура № 2021BG16FFPR001-3.001 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

 

 

Във връзка с получени Методически указания за администриране на нередности по Eвропейските фондове при споделено управление от дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ към Министерство на вътрешните работи са направени промени във Версия 1.0 от декември 2023 г . В Глава 8 Управление на риска от Процедурния Наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. е актуализиран текстът на т.4. Вътрешни правила за администриране на нередности на УО на ПТС и са създадени четири нови контролни листа към същата глава. Промените са утвърдени 29.03.2024 г.

Протокол от 12.03.2023 г. за неприсъствено вземане на решение от КН на ПТС – одобрение на Методика и критерии за подбор и оценка на проектни предложения по Процедура №2021BG16FFPR001-3.002 (интермодални оператори)

Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е съгласуван на Третото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., което бе проведено в периода 22-23 ноември 2023 г.

За осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 година (ИГРП).

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по ПТС за 2024 г. е публикуван за обсъждане.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2024г. могат да бъдат изпращани в срок до 20.11.2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

Проект на насоки по приоритет 3 на ПТС за обсъждане от бенефициентите

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по Процедура № 2021BG16FFPR001-3.001  „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти.

В съответствие с чл. 38 от Регламент (ЕС) 2021/1060, Комитетът за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) следва да бъде създаден в рамките на 3 месеца след решението на ЕК за одобряване на програмата.

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. За председател на КН на ПТС е определен ръководителя на управляващия орган на ПТС.

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС), на 06.12.2023г. е утвърден Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС).

Служителите от дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта и съобщенията и конкретните бенефициенти по ПТС следва да се запознаят с процедурния наръчник и да изпълняват разписаните процедури в него.

Протокол от 19.09.2023 г. за писмена процедура № 4 на КН на ПТС за изменение на ОПТТИ; Методология и критерии за избор на операции по ос 6 на ОПТТИ; изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 на ОПТТИ; план за оценки по ПТС
Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

Нова процедура по Програма "Транспортна свързаност"  2021 -2027 г. е отворена за кандидатстване.

Очакват се да постъпят проектни предложения по приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г., процедура № BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“.