2021-2027

Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е съгласуван на Третото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., което бе проведено в периода 22-23 ноември 2023 г.

За осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 година (ИГРП).

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г. проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) по ПТС за 2024 г. е публикуван за обсъждане.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПТС за 2024г. могат да бъдат изпращани в срок до 20.11.2023 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

Проект на насоки по приоритет 3 на ПТС за обсъждане от бенефициентите

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по Процедура № 2021BG16FFPR001-3.001  „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти.

В съответствие с чл. 38 от Регламент (ЕС) 2021/1060, Комитетът за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) следва да бъде създаден в рамките на 3 месеца след решението на ЕК за одобряване на програмата.

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. За председател на КН на ПТС е определен ръководителя на управляващия орган на ПТС.

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС), на 06.12.2023г. е утвърден Процедурния наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. (ПТС).

Служителите от дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта и съобщенията и конкретните бенефициенти по ПТС следва да се запознаят с процедурния наръчник и да изпълняват разписаните процедури в него.

Протокол от 19.09.2023 г. за писмена процедура № 4 на КН на ПТС за изменение на ОПТТИ; Методология и критерии за избор на операции по ос 6 на ОПТТИ; изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 на ОПТТИ; план за оценки по ПТС
Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“

Нова процедура по Програма "Транспортна свързаност"  2021 -2027 г. е отворена за кандидатстване.

Очакват се да постъпят проектни предложения по приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г., процедура № BG16FFPR001-3.001 - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“.

Протокол от 08.08.2023 г. за писмена процедура № 3 на КН на ПТС за одобрение на два броя Методологии и критерии за подбор на операции по ОПТТИ и изменение на ИГРП за 2023 г. на ОПТТИ
Описание на Системите за управление и контрол на Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г.

Ръководителят на Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) утвърди Насоки по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти, по следните процедури: