Утвърдена версия 1.1 на Процедурния наръчник по ПТС

Във връзка с получени Методически указания за администриране на нередности по Eвропейските фондове при споделено управление от дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ към Министерство на вътрешните работи са направени промени във Версия 1.0 от декември 2023 г . В Глава 8 Управление на риска от Процедурния Наръчник за управление и изпълнение на Програма „Транспортна свързаност” 2021 - 2027 г. е актуализиран текстът на т.4. Вътрешни правила за администриране на нередности на УО на ПТС и са създадени четири нови контролни листа към същата глава. Промените са утвърдени 29.03.2024 г. във версия 1.1 на Процедурния наръчник по ПТС.

Files: