Кандидатстване по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Ръководителят на Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) утвърди Насоки по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти, по следните процедури:

  • 2021BG16FFPR001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Инвестиционни проекти“ с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-1.002  „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа – Техническа помощ“ с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Инвестиционни проекти” с бенефициент АПИ;
  • 2021BG16FFPR001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки – Техническа помощ” с бенефициент АПИ;
  • 2021BG16FFPR001-4.001 „Интермодалност в градски условия” с бенефициент НКЖИ;
  • 2021BG16FFPR001-5.001 „Техническа помощ“ с бенефициенти НКЖИ, АПИ, ДППИ, ИАППД, ИАМА и УО на ПТС;
  • 2021BG16FFPR001-5.002 „Бюджетни линии“ с бенефициент УО на ПТС.

 

На основание чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление,  Ви уведомявам, че горепосочените процедури са открити за кандидатстване. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 31.10.2029 г.

 

Подаването на проектните предложения по процедурите се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и електронно подаване на формуляра чрез модула „Е-кандидатстване на информационната система ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .