УО на Програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“.

По процедурата ще бъдат финансирани 3 операции. Целта на настоящата процедура за предоставяне на БФП е да гарантира стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на границите по външните граници, като се допринесе за осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на Съюза и същевременно се гарантира свободното движение на хора в него и се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни.

В рамките на общата цел, изпълнението на предвидените операции ще допринесе по-конкретно за гарантиране на стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници и осигуряването на високо равнище на вътрешна сигурност в рамките на ЕС.

Процедурата е насочена към разширяването на обхвата на интегрираната система за наблюдение, наемането и командироването на допълнителен временен персонал, доставката на технически и оперативни средства за осъществяването на граничен контрол, както и изграждането на системи за автоматизиран граничен контрол и зони за сигурност на ГКПП.

В резултат от изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

-  Подобрени технически и оперативни възможности за граничен контрол.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 142 480 030 лева.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 13.11.2023 г. на https://eumis2020.government.bg