ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027 г.

На 27 октомври 2023 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Целта на информационния ден е потенциалните кандидати да бъдат запознати с условията за кандидатстване, в т.ч. допустими дейности, индикатори, резултати и целеви групи, както и други специфики и правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП).

Ще бъде представена информация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с номер и наименование BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Пълният комплект Насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН) на следния адрес:

(https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/e1144278-305c-4cee-8538-304576dc5edc)

Информационният ден ще се проведе като видеоконференция в платформата WEBEX.

Сесията за достъп до събитието ще бъде активна в 9:45 часа на 27 октомври 2023 г.

За да се присъедините към видеоконференцията, следва да последвате посочения линк: https://dmp.webex.com/meet/ipd

В случай, че имате проблем с присъединяването, посетете следният интернет адрес: https://help.webex.com/en-us/article/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting

Моля да имате предвид, че по време на видеоконференцията следва да изключите микрофоните си. Микрофоните следва да бъдат включени, само в случаите, когато желаете да вземете думата. За да бъде чист звукът по време на видеоконференцията, следва да се уверите, че микрофонът Ви е достатъчно далеч от източника на звук, с оглед избягване на ехо.

Повече информация за използването на платформата WEBEX, може да намерите на следния интернет адрес: https://help.webex.com/ld-nyw95a4-CiscoWebexMeetings/Webex-Meetings#Get-Started

Платформата WEBEX може да се използва както на компютър, така и на таблет.

   Дирекция „Международни проекти“ - МВР

Файлови документи
Прикачен файл Size
Програма 59.62 KB