Изменени са Условията за кандидатстване по процедура BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

С настоящото изменение на Условията за кандидатстване е удължен срокът за представяне на проектни предложения до 12.01.2024 г., 17:00 ч.