Обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg , не по-късно от 23.10.2023 г.