Новини

С настоящето уведомление главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

„Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 е покана за набиране на проектни предложения за създаването на мрежи с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят с други европейски градове за разработване и изпълнение на интегрирани планове за действие, в отговор на споделени местни предизвикателства.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на заседание, проведено на 06.02.2023 г.

Над 255 млн. евро са предоставените средства за страната ни в новия програмен период по фонд „Вътрешна сигурност“, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструментът за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. Програмите са от ключово значение за постигане на по-високо ниво на сигурност в рамките на ЕС.

Преодоляване на рисковете от загуба на средства от приключващия програмен период, ускорено стартиране на процедури по новите европейски програми и по-добра комуникация и информираност на обществото относно резултатите от европейските инвестиции в България.

На 8 февруари в България ще бъде екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия по покана на българските власти.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.