Изменени са насоките за кандидатстване по Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. са изменени, както следва:

Изменен е крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG65AMPR001-1.003 „Процедура № 3 Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, финансирана по по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., като същият е удължен до 17:30 часа на 31.07.2024 г.

В тази връзка са изменени индикативните срокове за провеждане на процедурата по, както следва:

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения– 01.08.2024 г;

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения- 02.09.2024 г.

Индикативен срок за сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 02.10.2024 г.

В Насоките за кандидатстване отпада текстът, който указва, че партньорите следва да са в съответствие с тези, одобрени от ЕК в съответните апликационни форми за операциите, предвид отказ на партньор от участие в проекта.

Текстът в т. 13.3“Важно! При попълването на секция „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН, кандидатите следва стриктно да спазват Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, които са приложение за информация. Следва стриктно да се спазват одобрените от ЕК стойности на разходите по всички дейности, съгласно бюджетите към апликационните формуляри“ се изменя както следва „Важно! При попълването на секция „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН, кандидатите следва стриктно да спазват Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, които са приложение за информация. Бенефициентите следва да имат предвид одобрените от ЕК стойности на разходите по всички дейности, съгласно бюджетите към апликационните формуляри“ с оглед гъвкавостта която предоставя Европейската комисия на Управляващия орган.

С оглед прецизиране на финансовата обосновка, в Приложение Д е добавена графа, в която се посочва към кой бюджетен ред е насочен разходът, както и в т. 14 Допустими целеви групи текстът е прецизиран.