Новини

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, проведено на 17 ноември 2023 г.

В рамките на проведеното на 17 ноември 2023 г. Трето официално заседание, Комитетът за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) съгласува изменената Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ

 

Министерство на финансите продължава политиката на прозрачност и отчетност за финансовата подкрепа предоставена от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за дейности по видимост, прозрачност и комуникация, насочени към обществеността.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН проект на документация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г.

Управляващият орган на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г. (УО на ФУМИ 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за подбор за длъжност Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.

Крайният срок за подаване на документи е до 26 май 2023 г.