Новини

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 4, от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (изм. и доп., ДВ бр.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа с настоящето уведомление отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 2, ал. 1 от Механизма да излъчат представители от всяка от групите юридически лица с нестопанска цел за наблюдател и негов заместник, както следва:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия (Национален орган по програмата) обявяват на 4 януари 2023 г. Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия, чиято цел е подготовка на населението за действия в случай на бедствия и за подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 24.01.2023 г. 17:00 часа (местно време).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България (България – Сърбия, България – Република Северна Македония и България – Турция).  

Крайният срок за подаване на оферти е 23.01.2023, 17.00 ч. местно време.

На основание чл. 6 от ПМС № 167/08.07.2016 г., Управляващият орган на Програмите по фонд „Вътрешна сигурност“, по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. публикува за обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми (ИГРП) на трите програми за 2023 г.

Бележки и коментари по проектите на ИГРП на трите програми за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща dmp@mvr.bg, не по-късно от 12 януари 2023 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 11 от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.