Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) по програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени

Конкретните бенефициенти по процедурата с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“ са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България Северна Македония 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата. Целта на поканата е да се идентифицират проектни концепции, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион.

Утвърдени са образци на условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения, формуляр за кандидатстване с проектно предложение, формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект и формуляр за административен договор за програмен период 2021 – 2027 г.

Министерство на финансите продължава политиката на прозрачност и отчетност за финансовата подкрепа предоставена от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за дейности по видимост, прозрачност и комуникация, насочени към обществеността.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН проект на документация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г.

Управляващият орган на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г. (УО на ФУМИ 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.