Новини

Отдел „Информационни системи“, отговарящ за развитието и поддръжката на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН), участва в тазгодишната Програма за летни студентски стажове в държавната администрация. Студентите могат да изберат между две направления -„Администрация и управление“ и „Информатика и компютърни науки“. Стажът е добра възможност за придобиване на знания за управлението и контрола на европейските програми и запознаване отблизо с работата в държавната администрация.

Нови сгради, полигони и съоръжения са изградени по проект „Развитие на Учебен център Монтана, с цел обучение на компетентните органи в областта на защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита“, финансиран от ЕС по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 369 000 лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (П РЧР) публикува одобрените от Комитета за наблюдение ИГРП по ОП РЧР и Второ изменение на ИГРП по П РЧР за 2023 г.

 

Над 19 милиона лева за първоначален прием и настаняване на украински граждани получиха национални, регионални и местни органи, както и  неправителствени организации. 12,2 милиона лева от тези средства са възстановени на Министерство на туризма за разходи, направени от националния бюджет за настаняване и изхранване на 60 796 украински бежанци.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) по програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени

Конкретните бенефициенти по процедурата с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“ са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България Северна Македония 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата. Целта на поканата е да се идентифицират проектни концепции, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион.

Утвърдени са образци на условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения, формуляр за кандидатстване с проектно предложение, формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект и формуляр за административен договор за програмен период 2021 – 2027 г.

Министерство на финансите продължава политиката на прозрачност и отчетност за финансовата подкрепа предоставена от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за дейности по видимост, прозрачност и комуникация, насочени към обществеността.