Новини

Министърът на финансите утвърди със своя заповед списък на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.001 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Дирекцията по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган) на програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 обявяват покана за набиране на проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ (No 2021TC16IPCB005 – 2023 – 3).

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. са изменени, както следва:

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на външните работи.

По процедурата ще бъдат финансирани 2 операции, както следва:

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

На 27 октомври 2023 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Целта на информационния ден е потенциалните кандидати да бъдат запознати с условията за кандидатстване, в т.ч. допустими дейности, индикатори, резултати и целеви групи, както и други специфики и правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП).

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.002 „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР, дирекция „Български документи за самоличност“–МВР и дирекция „Комуникационни и информационни системи“–МВР.