Променени са Насоките за кандидатстване по „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г.

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. са изменени, както следва:

Изменен е крайният срок за подаване на проектно предложение по Операция 3 - Специфично действие „Интегрирани решения за улесняване и автоматизиране на преминаването на границите“ BMVI/2023/SA/1.1.3/004 , като същият е удължен до 17:30 часа на 20.11.2023 г.

В тази връзка е изменен индикативният срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилото проектно предложение по Операция 3 - Специфично действие „Интегрирани решения за улесняване и  автоматизиране на преминаването на границите“ BMVI/2023/SA/1.1.3/004 – 21.11.2023 г.