Управляващият орган по Програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на външните работи.

По процедурата ще бъдат финансирани 2 операции, както следва:

- Операция 1 – „Надграждане на комуникационната свързаност и изграждане на интегрирана гарантирана комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център и осигуряване на алтернативни комуникационни канали“;

- Операция 2 – „Поддръжка на базовото програмно осигуряване и техническото оборудване и приложното програмно осигуряване на НВИС“.

Целта на настоящата процедура за предоставяне на БФП е подпомагане на общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурност.

Конкретните цели са надграждане на комуникационната свързаност и изграждане на интегрирана гарантирана комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център и осигуряване на алтернативни комуникационни канали и поддръжка на базовото програмно осигуряване и техническото оборудване и приложното осигуряване на Националната визова информационна система (НВИС).

С изпълнението на предвидените по процедурата операции ще се осигури постигането на следните резултати:

- Осигурено високо ниво на надеждност и сигурност на връзката на консулските служби с МВнР;

- Осигуряване на най-съвременно технологично ниво на Н.ВИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по операциите е 12 976 733 лева.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляр и придружителни документи  чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 08.12.2023 г.