#ОИЦ

Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” в областния град се сдоби със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Досега Гимназията е получавала европейски средства чрез проекти по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Региони в растеж” в периода 2014-2020 г., както и по Програма „Еразъм +” на ЕС.

Областният информационен център-Варна се включи в начална пресконференция по проекта „Грижа в дома в община Варна“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 3 318 591, 12 лв. Бенефициент е местната администрация.

Общата цел на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

В ръководеното от кмета на Разград Денчо Бояджиев събитие участваха областният управител Драгомир Златев и кметовете на останалите шест общини в областта.

Заместник-кметът Добрин Добрев и началникът на отдел „Опазване на околната среда” Недим Тахиров в Разградската местна управа представиха информация за напредъка по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

На церемония в Брюксел „Девня Цимент“ АД подписа официално споразумение за финансиране по Фонд „Иновации“ за проекта ANRAV за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Това е първият подобен проект в Източна Европа, както и първият, подкрепен от Фонд „Иновации“ на Балканите.

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0026-C01 „Грижа в дома в община Лозница”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

Бюджетът на проекта е в размер на 368 144 лева, които са изцяло безвъзмездни средства.

В рамките на дейностите 67 възрастни и хора с увреждания от общината ще бъдат подкрепени от новата социална услуга в домашна среда.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представители на Община Ветрино са се включили в обучение на тема „Разширяване капацитета на общинските служители за придобиване на ключови компетенции при работа с представители на местните общности и уязвимите групи“.

През декември 2022 година Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в Исперих стартира проект „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014 – 2020 г.

Областният информационен център-Варна се включи в оглед на ремонтните дейности на сцена „Филиал“ в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ заедно с кмета на общината Иван Портних и Даниела Димова – директор на Театрално-музикален продуцентски център-Варна. Сцената, която се намира в съседство с офиса на ОИЦ-Варна, ще бъде основно реновирана по проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 6 825 503, 85 лв. Бенефициент е Община Варна.

Местната управа подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.001-0083-C01  „Грижа в дома в Община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 329 681,40 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа, на територията на всички населени места в общината.