#ОИЦ

В периода 17 - 23 март т.г. в рамките на проект „STEM и WEB 2.0 за креативно развитие на учители и ученици” по програма Еразъм +, ученици от Професионална гимназия „Васил Левски” от град Исперих гостуваха на Гимназия „Шехит Ертан Акгюл” в гр. Анкара, Турция.

Визитата на гостите бе наситена със STEM уроци, интерактивни занимания в научни центрове, позитивни срещи и екологични събития.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по „Процедура 1, Специфична цел 3 „Подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество и частните партньори в различните държави членки“ по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.

В рамките на проект „Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на електрическа енергия и подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна на дограма на учебни заведения и общинска сграда на територията на Община Кубрат”, обявиха обществена поръчка за избор на изпълнители за изграждане на три автономни фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ).

Изцяло безвъзмездното финансиране е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 977 188.74 лева без ДДС.

Десет мотивирани жени, които имат интерес в сектора на агрохраните, ще имат шанса да финансират своята бизнес идея като се включат в тазгодишното издание на програмата „Участие на жени в производството на селскостопански храни”/Empowering Women in Agrifood 2024 (EWA). Тя се изпълнява от Европейския институт за иновации и технологии в храните - EIT Food, а Регионалната агенция за предприемачество и иновации - Варна /РАПИВ/ е съдействаща организация.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща с педагози от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) „Екзарх Йосиф” - Разград.

Темата на срещата бе „Евровъзможности за ученици и педагогически специалисти”.

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна информационна среща по проекта „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. Той се изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Общата стойност на инвестицията е 810 965, 15 лв. Бенефициент е РИМ-Варна, а партньори по проекта са Икономически университет – Варна и Музей Нордланд (Норвегия).

Местната управа ще проведе заключителна пресконференция по проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно – историческото наследство на община Исперих”.

Той е финансиран от Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Събитието ще се състои на 24 април 2024 г. (сряда), от 11,00 часа, в Заседателната зала на Община Исперих.

Пред обществеността и медиите ще бъдат представени резултатите от осъществените дейности по проекта.

Областният информационен център-Варна взе участие в заключителна пресконференция по проекта „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 274 119, 50 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С тържествена служба отбелязаха завършването на строително-монтажните дейности по проект „Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите пространства при църква „Св. Параскева”  гр. Лозница”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата”.

Община Кубрат продължава да изпълнява проект „Младежка заетост +”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Целта на проекта е повишаване  конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години.

Проектните дейности включват предоставяне на възможности за стажуване, обучение по време на работа и придобиване на „меки” умения през участие в обучение при работодател.

Новите работни места са разкрити, както следва: по едно в град Кубрат и село Беловец, и две в село Севар.