Оборудване за третиране на отпадъци купува Община Разград по европроект

Обществена поръчка за оборудване, необходимо за реализиране на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, обяви бенефициентът Община Разград. Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Местната управа стартира процедура за избор на изпълнител за доставка на съдове и техника за разделно събиране и транспортиране на зелени битови отпадъци от териториите на общините-членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Разград.

Търси се доставчик на 118 контейнера за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинствата, както и на два нови, неупотребявани специализирани камиона за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци от общините в РСУО – Разград.

Изисква се контейнерите да бъдат с обем 1.1 куб. м., зелени, с капаци и на колела, да са от полиетилен с висока плътност и да са устойчиви на UV, химически и биологични въздействия.

Камионите трябва да са с лява дирекция за управление, да имат минимум ЕВРО 6, дигитален тахограф и камера за следене на работния процес. Надстройката им за зелени отпадъци трябва да е с бункер с обем от минимум 16 куб.м., тип „Вариопреса”, и да предотвратява изтичане на течности. Изпълнителят трябва да  извърши доставка на машините, да осъществява гаранционното им обслужване минимум 2 години и да гарантира наличност на резервни части.

Прогнозната стойност на заданието е 450 000 лева, без вкл. ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 17 ноември, те ще бъдат отворени ден по-късно. Доставката трябва да стане в рамките на не повече от 30 дни след възлагането.

Целта на проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” е да се намали количеството депонирана смет на територията на седемте общини – Разград, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Завет, Исперих и Кубрат. Това ще стане чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрана битова смет и за разделно събиране и оползотворяване на зелените биоотпадъци чрез компостиране. За тази цел ще бъдат изградени компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, ще се осигурят и съоръжения, оборудване и техника за разделно събиране и транспортиране на зелените отпадъци.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.